لیست قیمت سفارشات غیر عمده شرکتی

قیمت : بر حسب تومان

تعداد شکلات توضیحاتمبلغ قابل پرداخت
۱۰۰ عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی ۱۰۰عددیتماس بگیرید
۲۵۰ عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی ۱۰۰عددیتماس بگیرید
۳۰۰ عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی ۱۰۰عددیتماس بگیرید
۴۰۰ عددیهمراه با دو عدد جعبه چوبی ۱۰۰عددیتماس بگیرید
۵۰۰ عددیهمراه با دو عدد جعبه چوبی ۱۰۰عددیتماس بگیرید
۶۰۰ عددیهمراه با یک جعبه لوکس ۴۸ عددیتماس بگیرید

لیست قیمت سفارش های عمده و شرکتی

تعداد شکلاتCode:6060Code:5050
1000  الی ۳۰۰۰تماس بگیرید 
3000 الی ۶۰۰۰تماس بگیرید 
6000 الی ۱۰۰۰۰تماس بگیرید 
10000 الی ۳۰۰۰۰تماس بگیرید 
30000 الی ۵۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۵۰۰۰۰ الی ۸۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۸۰۰۰۰ به بالاتماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت سفارشات مناسبتی و شخصی

تعداد شکلات توضیحاتمبلغ قابل پرداخت
۲۴ عدديھارد باکس ۲۴عدد کد ۵۰۲۴ تماس بگیرید
۱۸ عدديھارد باکس ۱۸عددي کد ۵۰۱۸تماس بگیرید
۶۰ عدديھارد باکس ۶۰عددي کد ۵۰۶۰تماس بگیرید
۴۸ عددي جعبه لوکس ۴۸عددي کد ۵۰۵۰تماس بگیرید
۱۰۰عدديجعبه لوکس ۱۰۰عددي کد ۵۰۵۰ تماس بگیرید
۳۶ عددي جعبھ ۳۶عددي مقوایی کد ۳۰۳۶ تماس بگیرید