لیست قیمت سفارش های عمده و شرکتی تاپ شوکو ماین

قیمت : تومان

تعداد شکلاتتوضیحاتمبلغ قابل پرداخت
100 عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی 100عددی پانصد و پنجاه هزار تومان
250 عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی 100عددی یک میلیون وصد هزار تومان
300 عددیهمراه با یک عدد جعبه چوبی 100عددی یک میلیون و دویست هزار تومان
400 عددیهمراه با دو عدد جعبه چوبی 100عددی  یک میلیون و پانصد هزار تومان
500 عددیهمراه با دو عدد جعبه چوبی 100عددی  یک میلیون و نهصد هزار تومان
600 عددیهمراه با یک جعبه لوکس 48 عددیدومیلیون و سیصد هزار تومان

لیست قیمت سفارش های عمده و شرکتی

تعداد شکلاتCode:6060Code:5050
1000  الی 30003000 
3000 الی 60002950 
6000 الی 100002900 
10000 الی 300002800 
30000 الی 5000027002200
50000 الی 8000026502100
80000 به بالامذاکرهمذاکره

لیست شماره 1 – پک های چوبی فانتزی VIP  

تعداد بستهCode:5050Code:5048Code:1021Code:1072Code:4040Code:1024
1 الی 2058000043000095500430000110000
21 الی 5058000042500094000425000109000
51 الی 20057000042000093000420000108000
200 الی 400550000380.00090000410000107000
400 به بالا مذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکره

لیست شماره 2 – پک های  مقوایی و چاپی  

تعداد بستهCode:2006Code:2036Code:2020Code:2021
500 الی 1000300001250007700088000
1000 الی 3000295001220007600086000
3000 الی 5000275001180007500085000
5000 به بالاترمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکره

لیست شماره 3 ( پک های مقوایی ، هاردباکس و چاپی )  

تعداد بستهCode:301 0Code:3020Code:3030Code:3018Code:3036Code:5024Code:5018Code:2008
500 الی 10003600070000100000770001270001150008850036000
1001 الی 3000350006800098000780001250001130008750034000
3001 الی 5000330006600097000760001220001100008550032000
5001 به بالامذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکرهمذاکره