رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال سفارش

تهران:

با توجه به اینکه واحد تولیدی شکلاتها خارج از تهران بوده لذا تحویل بصورت حضوری

امکان پذیر نمیباشد و فقط توسط واحد های مجاز شرکت ارسال می گردد.


شهرستان ها:

تحویل در شهرستانها بصورتهای  زیر امکان پذیر است:

1- پست پیشتاز

2- بابری زمینی

3- باربری هوایی